BETON

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę betonów towarowych:

 

Beton zwykły:

Produkowany zgodnie z PN-88/B-06250 „Beton zwykły” o następujących właściwościach

Klasy wytrzymałości na ściskanie: od B7,5 do B50

Stopnie wodoszczelności : W2, W4

Stopnie mrozoodporności : F25, F50, F75

Konsystencja : półsuchy, wilgotny K1, gęstoplastyczny K2, plastyczna K3, półciekła K4, ciekła K5

Produkowany zgodnie z PN-EN 206-1: 2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Klasy wytrzymałości na ściskanie : od C8/10 do C40/50

Klasy konsystencji według metody opadu stożka : S1,S2,S3,S4,S5

 

Beton lekki

Jest to beton o gęstości w stanie suchym nie większej niż 2000 kg/m³.

 

Uzyskiwane parametry:

Wytrzymałość na ściskanie od 3 do 5 MPa

Porowatość 25-30%

Ciężar w stanie suchym ok. 1600kg/m³

 

Beton specjalny

Wg specyfikacji

 

Beton mostowy

Beton spełniający wymagania zawarte w normie PN-S-10040 „ Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania”.

 

Właściwości betonu:

Stopień mrozoodporności F150

Stopień wodoszczelności W8

Nasiąkliwość nie większa niż 5%

Wykonywany w oparciu o następujące surowce:

Cement portlandzki CEM I , niskoalkaliczny, siarczanoodporny

Piasek siany, płukany 0-2mm

Grys bazaltowy 2-8mm i 8-16mm

Domieszki chemiczne ( plastyfikatory, super-plastyfikatory, domieszki napowietrzające)

 

Beton o podwyższonym stopniu wodoszczelności

Beton taki charakteryzuje się podwyższonym stopniem wodoszczelności > W6.

Stosowany jest przede wszystkim do budowy zbiorników.

Beton o podwyższonym stopniu mrozoodporności

Jest to beton odporny na niszczące działanie zamarzającej wody.

Wysoką mrozoodporność betonu uzyskuje się przede wszystkim przez stosowanie domieszek napowietrzających.

Beton o podwyższonej odporności na agresję chemiczną środowiska

Najczęściej spotykany rodzaj korozji chemicznej to korozja siarczanowa i chlorkowa.

Beton odporny na korozję chemiczną charakteryzuje się niskim stosunkiem wodno-cementowym, wysokim stopniem wodoszczelności i odpowiednio dobranym spoiwem.

 

Beton samozagęszczalny

Jest to beton o tak dobranym składzie, który pozwala na samorozlewność i samozagęszczanie pod własnym ciężarem , bez segregacji składników przy całkowitej likwidacji porów powietrznych.

Beton sampzagęszczalny nie wymaga wibrowania.

 

Skład betonu skomponowany jest z następujących składników:

cement

woda

kruszywo

dodatek pucolanowy

superplastyfikator polimerowy

 

Beton architektoniczny

Jest to beton do wykonywania powierzchni zewnętrznych.

Często wykonywany jest jako gładki ( minimalna ilość porów ) , z kruszywa o uziarnieniu do 8mm.

 

Beton nawierzchniowy

Do nawierzchni zewnętrznych stosowany jest jako napowietrzony.

Mieszanka betonowa posiada konsystencję gęstoplastyczną lub plastyczną.

Do upłynnienia mieszanki stosowane są superplastyfikatory.

Beton o podwyższonej odporności na ścieranie

Wykonywany w oparciu o grysy bazaltowe, beton o niskiej nasiąkliwości i niskim W/C.

 

Beton posadzkowy

Najczęściej zbrojony włóknami stalowymi 50x1mm lub polipropylenowymi 12mm.

Włókna stalowe podwyższają wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, zwiększają odporność na ścieranie, zmniejszają skurcz betonu, zwiększają udarność.

Zalecane przy wykonywaniu posadzek przemysłowych i trwałych nawierzchni komunikacyjnych.

Włókna polipropylenowe spełniają rolę mikrozbrojenia. Zmniejszając skurcz zapobiegają tworzeniu się spękań i ograniczają powstawanie rys skurczowych w stwardniałym betonie i zaprawie.

 

Beton kontraktorowy

Ciekła mieszanka betonowa przygotowywana jest w oparciu o kruszywo otoczakowe o ciągłej krzywej uziarnienia, z odpowiednio dobranymi domieszkami upłynniającymi.

 

Beton hydrotechniczny

Jest to beton do wykonywania budowli hydrotechnicznych.

Charakteryzuje się określonym stopniem mrozoodporności ,wodoszczelności, odporności na działanie wód chemicznie agresywnych, niskim skurczem i obniżonym odpowiednio cieple hydratacji cementu.

 

Beton o zróżnicowanym stopniu rozwoju wytrzymałości

Odpowiedni stopień rozwoju wytrzymałości betonu uzyskiwany jest przez odpowiedni dobór cementu, dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Stosowane są domieszki chemiczne o działaniu przyspieszającym lub opóźniającym.

Zaprawy cementowe murarskie

Zaprawy produkowane są na bazie piasków o dobranym składzie ziarnowym, cementu, dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Domieszki chemiczne mają działanie kompleksowe: plastyfikujące, opóźniające, napowietrzające, stabilizujące wodę.

 

Właściwości oferowanych zapraw

Zaprawy odpowiadają wymaganiom zawartym w normie PN-90/B-14501 „ Zaprawy budowlane”

Marki produkowanych zapraw: od M2 do M15

Ciężar świeżej zaprawy wynosi od 1,4 do 1,95 kg/dm³

Czas przerobu do 36 godzin

 

Zalecenia dla użytkowników zapraw murarskich

Aby zachować przewidziany czas urabialności zaprawę należy przechowywać na budowie w specjalnych pojemnikach , zapewniających jak najmniejszą powierzchnię styku z powietrzem.

Nie należy modyfikować konsystencji zapraw na miejscu budowy przez dolewanie wody.

Należy chronić zaprawę przez odparowanie wody poprzez ustawianie pojemników w nie nasłonecznionym miejscu oraz przykryć folią lub zalać warstwą wody.

 

Transport zaprawy

Zaprawa transportowana jest na budowę betonomieszarkami i rozładowywana do specjalnych 200 litrowych pojemników , przystosowanych do transportu żurawiem do miejsca murowania.

Korzyści wynikające ze stosowania cementowych zapraw murarskich.

Niski koszt ( zaprawy te są znacznie tańsze w stosunku do tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych przygotowywanych na budowie)

Wysoka jakość uzyskana dzięki produkcji na węźle betoniarskim ( odpowiedni dobór surowców, wagowe dozowanie składników, laboratoryjna kontrola jakości).

Lepsza organizacja placu budowy ( oszczędność miejsca i większy porządek )

 

Mieszanki stabilizacyjne

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem

Są to mieszanki kruszyw łamanych o odpowiednim uziarnieniu , cementu i wody.

Spełniają wymagania PN-S-96012 „ Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz warstwa podłoża gruntowego ulepszonego cementem”.